Undervisningsmiljø

Vedr. elevernes undervisningsmiljø

Solrød Strand februar 2019

I forbindelse med loven om elevernes undervisningsmiljø har skolen flere gange foretaget en undervisningsmiljøvurdering omfattende både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Vurderingerne skal foretages med maksimal 3 års interval og skolen har i 2010 og 2011 foretaget disse vurderinger.

I skoleårene 13/14, 14/15 og 16/17 og igen her i skoleåret 18/19 har klasserne gennemført undervisningsmiljøvurderinger.

Som udgangspunkt bruges DCUM´s anbefalinger og det udarbejdede ”Termometeret” bruges som spørge- og analyseværktøj.

I forbindelse med at undervisningsministeriet har udarbejdet ”national trivsel” og gennem dette har udarbejdet trivselsmålingsværktøjer, så har skolen anvendt disse i skoleåret 16/17 og igen her i skoleåret 18/19

Samtlige klasser på skolen gennemfører undersøgelserne og på baggrund af resultaterne skal klassens lærerteams til drøftelse af undersøgelsen med skolens leder.

I forbindelse med undersøgelserne bliver elevrådet inddraget aktivt i arbejdet, og i skoleåret 16/17  iværksatte elevrådet initiativer med god trivsel, der skal fremme det gode undervisningsmiljø.

I det daglige har elevrådet jævnligt forskellige problematikker oppe, som bliver drøftet og i det omfang som skolen kan gøre en aktiv indsats for at gøre noget, så bliver dette også udført. Eksempelvis har der været klager over hygiejnen på toiletterne, hvilket afstedkom rengøring flere gange om dagen). Der er efter elevernes ønske, blevet opsat et kraftigere lys på toiletterne.

Der er indkøbt nye duftafgivere og rensemiddel til skolens elevtoiletter.

Der er ligeledes opsat luftrensemaskiner strategiske steder på skolen, især omkring skolens SFO.

Efter elevernes ønske har skolen fået lavet helt nye udeaktiviteter i form af boldbaner, legeplads mm, således at skolens samlede udeareal har fået et markant løft.

Elevrådet har i skoleåret 16/17 ønsket at skolen kigger på nye elevstole, hvilket skolen har efterkommet og bedt om, at 3 forskellige udbydere af skolemøbler kommer med tilbud på dette. Efter at have prøvet og testet diverse stole, blev elevrådet og eleverne enige om, at deres nuværende stole var ganske udmærket.

Elevrådet har i indeværende skoleår været ude i samtlige klasser for at snakke med de andre elever om god trivsel og gode toiletforhold.

Skolen har uddannet en lærer som certificeret AKT vejleder, som bl.a. skal være med til at sikre at elevernes undervisningsmiljø er i orden.

På foranledning af skolens AKT-lærer har skolen i flere år haft en ”legepatrulje” bestående af elever fra 8. og 9. klasse, der har i gangsat lege for de mindre elever i frikvartererne, således at både stærke og de lidt svagere elever har nogen at lege med.

I indeværende skoleår har skolen haft flere elever på et konfliktmæglerkursus, der blandt andet skulle og skal anvendes for elever der indbyrdes har konflikter. (Eleverne har endnu ikke været anvendt, hvilket skolen ser som et tegn på et godt miljø)

For at fremme god trivsel og undervisningsmiljø har skolen gennem flere år haft etableret trivselsgrupper blandt forældre og ”hjem til hvem” grupper blandt eleverne.

Skolen er relativ nybygget (1995 – 2004) og i den forbindelse blev der fra arkitektens side udtænkt gode undervisningsforhold for både det æstetiske og fysiske miljø.

Overordnet set har skolen dog heller ikke fået nogen modsigelser omkring dette fra hverken elever eller forældre.

I starten af skoleåret blev der foretaget målinger af de mindste klassers lokaler. Disse målinger skulle primært vise temperatur, støj, luftfugtighed og CO2. Disse målinger viste at CO2 udslippet var for højt, hvilket kunne tyde på dårlig ventilation. Skolen bad på den baggrund en arkitekt om at udarbejde en ny ventilationsplan for de omtalte lokaler

Efter arkitektens anvisninger og plan, blev der i efteråret iværksat en større ventilationsrenovering, hvilket blev færdigt i januar 18, således at elevernes undervisningsmiljø er blevet bedre og optimeret.

Med hensyn til det psykiske undervisningsmiljø bliver der hver eneste dag gjort en indsats fra alles side for, at dette er i orden. Ud fra de undersøgelser der bliver lavet, er der intet at bemærke.

I dagligdagen er det vigtigt, at alle former for mobning, grove drillerier o.a bliver taget i opløbet. Alle lærere og pædagoger har bl.a. fået udleveret skolens mobbepolitik og her spiller skolens AKT lærer også en væsentlig rolle.

I forbindelse med kravet om en antimobbeplan, der blev pålagt skolerne fra 1.august 17, har skolen udarbejdet en antimobbeplan, der er blevet udlagt og tilgængelig på skolens hjemmeside. Alle skolens medarbejdere og bestyrelse har deltaget og bidraget til udarbejdelsen af denne antimobbeplan.

Der arbejdes og drøftes forebyggende mellem forældre, elever, lærere og pædagoger vedrørende det psykiske miljø på skolen.

 

René Thorup

Skoleleder

Scroll to Top