Undervisningsmiljø

Solrød februar 2024

Vedr. elevernes undervisningsmiljø

 I forbindelse med loven om elevernes undervisningsmiljø har skolen flere gange foretaget en undervisningsmiljøvurdering omfattende både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Vurderingerne skal foretages med maksimal 3 års interval.

I skoleårene 13/14, 14/15 og 16/17 og 18/19 har klasserne gennemført undervisningsmiljøvurderinger.

I forbindelse med, at undervisningsministeriet har udarbejdet ”national trivsel” og gennem dette har udarbejdet trivselsmålingsværktøjer, så har skolen anvendt disse i skoleårene 16/17, 18/19.

I skoleåret 20/21 blev der i april måned gennemført ministeriets ”national trivsel”. Det er siden hen blevet lukket for private grundskoler.

Skolen har i 23 købt undersøgelsesværktøj, hvori bl.a. elevernes undervisningsmiljø og trivsel kan undersøges via elektronisk udsendelse samt dataindsamling. Alle klasser har i vinteren/forår gennemført denne undersøgelse. Et par nedslag i undersøgelsen viser:

 • at langt størstedelen af eleverne er glade eller meget glade for deres skole.
 • Alle elever har kammerater de kan snakke eller lege med.
 • Der er meget få elever der føler sig mobbet, mens ingen elever føler at de mobber
 • Næsten 90% af eleverne er meget glade eller glade for deres lærere
 • Der er relativt mange elever der ikke føler at de har indflydelse på undervisningen

Samtlige klasser på skolen har som sagt gennemført eller gennemfører undersøgelserne og på baggrund af resultaterne skal skoleleder og klasseteam drøfte undersøgelsens resultater.

Elevrådet bliver minimum to gange om året inviteret med til skolens bestyrelsesmøder, hvor der bl.a. bliver snakket om elevernes trivsel.

I det daglige har elevrådet jævnligt forskellige problematikker på agendaen, som bliver drøftet og i det omfang, som skolen kan gøre en aktiv indsats for at gøre noget, så bliver dette også udført.

(ex har der været klager over hygiejnen på toiletterne, hvilket afstedkom rengøring flere gange om dagen). Der er efter elevernes ønske, blevet opsat et kraftigere lys på toiletterne, der tænder og slukker ved bevægelse.

Der er i tidligere skoleår indkøbt nye duftafgivere og rensemiddel til skolens elevtoiletter.

Der er ligeledes opsat luftrensemaskiner strategiske steder på skolen, især omkring skolens SFO.

Efter elevernes ønske har skolen i 2016 fået lavet helt nye udeaktiviteter i form af boldbaner, legeplads mm, således at skolens samlede udeareal har fået et markant løft.

Elevrådet har i skoleåret 20/21 ønsket, at skolen kigger på nye elevstole, hvilket skolen har efterkommet og bedt om, at 3 forskellige udbydere af skolemøbler at komme med tilbud på dette.

I vinteren 24 vil der blive leveret nye elevstole til de ældste klassetrin 7, 8 og 9.klasse

Skolen har udskiftet 3 klasseværelser og indkøbt nye møbler, reoler og lydabsorberende vægtavler.

Skolen har gennemført en omfattende renovering af skolens SFO i 23.

Skolen har to lærere der varetager funktionen som AKT vejleder, og som bl.a. skal være med til at sikre at elevernes undervisningsmiljø er i orden.

På foranledning af skolens AKT-lærere har skolen i flere år haft en ”legepatrulje” bestående af elever fra 6. og 7. klasse, der har i igangsat lege for de mindre elever i frikvartererne, således at både stærke og de lidt svagere elever har nogen at lege med.

For at fremme god trivsel og undervisningsmiljø har skolen gennem flere år haft etableret trivselsgrupper blandt forældre og ”hjem til hvem” grupper blandt eleverne.

Skolen er relativ nybygget (1995 – 2004) og i den forbindelse blev der fra arkitektens side udtænkt gode undervisningsforhold for både det æstetiske og fysiske miljø.

Overordnet set har skolen dog heller ikke fået nogen modsigelser omkring dette fra hverken elever eller forældre.

I starten af skoleåret 18/19 blev der foretaget målinger af de mindste klassers lokaler. Disse målinger skulle primært vise temperatur, støj, luftfugtighed og CO2. Disse målinger viste at CO2 udslippet var for højt, hvilket kunne tyde på dårlig ventilation. Skolen bad på den baggrund en arkitekt om at udarbejde en ny ventilationsplan for de omtalte lokaler

I 2019 blev legepladsfaciliteterne gennemgået af et eksternt firma, der kun fandt en fejl ved et fodboldmål. Dette er siden hen blev rettet.

Efter arkitektens anvisninger og plan, blev der i efteråret iværksat en større ventilationsrenovering, hvilket blev færdigt i januar 18, således at elevernes undervisningsmiljø er blevet optimeret.

Skolens bestyrelse besluttede i efteråret 19 at der skulle foretages radonmålinger på skolen. Resultatet af disse målinger viste, at der ikke var radon af væsentlig betydning i skolens kældre. I de lokaler, hvor der undervises i eks science, billedkunst og skolekøkken er der ligeledes ikke konstateret radon, der på nogen måde giver anledning til bekymring.

I skoleåret 20/21 har skolen fået opsat panserglas for vinduerne på første sal i bygningerne fra 99 og 04. I et meget konstrueret og tænkt eksempel kunne en elev presse sig ud ad et lavt siddende vindue. Dette er hermed udbedret, bla. med hjælp fra en af skolens forældre, der i kraft at sit professionelle virke arbejder med sikkerhed på skoler.

Med hensyn til det psykiske undervisningsmiljø bliver der hver eneste dag gjort en indsats fra alles side for, at dette er i orden.

Alle lærere og pædagoger har bl.a. fået udleveret skolens mobbepolitik og her spiller skolens AKT lærere også en væsentlig rolle.

I forbindelse med kravet om en antimobbeplan, der blev pålagt skolerne fra 1.august 17, har skolen udarbejdet en antimobbeplan, der er blevet udlagt og tilgængelig på skolens hjemmeside.

Alle skolens medarbejdere og bestyrelse har deltaget og bidraget til udarbejdelsen af denne antimobbeplan.

Der vil i 24 blive udarbejdet en revideret antimobbestrategi.

Der arbejdes og drøftes forebyggende mellem forældre, elever, lærere og pædagoger vedrørende det psykiske miljø på skolen.

Eftervirkningerne af pandemien har været udfordrende for nogle elever og skolen har haft elever der har udvist skolevægring. Skolen har iværksat hjemmeundervisning for en af disse elever og andre elever har af meget forskellige årsager, men også pga. af trivsel valgt at forlade skolen, hvilket skolen ikke har været ude for før. Dette er især gået ud over de klasser, der har været udsat for de længste nedlukninger i perioden, mens pandemien varede.

Skolen har som noget nyt skemalagt trivselstimer i alle klasser. Der har i dette skoleår 23/24 været iværksat en lang række trivselsfremmende foranstaltninger på – og udenfor skolen.

Forældrene er medinddraget i samarbejdet omkring trivsel, da det er en opgave som skal løses i samarbejde mellem skole og hjem.

I dagligdagen er det vigtigt, at alle former for mobning, grove drillerier o.a. bliver taget i opløbet, og der bliver løbende arbejdet med dette i alle klasser.

René Thorup

Skoleleder

Bilag UV miljøundersøgelse

Undersøgelsen er foretaget i jan – april 2024

Hele undersøgelsen kan ses på skolens kontor.

Hver klasse har deltaget i undersøgelsen, og kan ses klassevis, men er også samlet under 0-3.klasse

4-9.klasse.

Spørgsmålene er udarbejdet af undervisningsministeriet.

Resultater af undersøgelsen

Indskoling 0 – 3.klasse

 • Er du glad for din skole?                svar: ja meget og ja                               98%
 • Er du glad for din klasse?               svar: ja meget og ja                               98%
 • Er du glad for pauserne? svar: ja meget og ja                                              93%
 • Er du glad for lærerne?Svar: ja meget og ja                                                 93%
 • Er du god til at løse problemer?Svar: ja meget og ja                                 96%
 • Kan du konsentrere dig i timerne?Svar: ja meget og ja                            94%
 • Er du god til at hjælpe andre? Svar : ja meget og ja                                   96%
 • Tror du de andre kan lide dig? Svar: ja meget og ja                                   89%
 • Hjælper lærerne dig? Svar: ja meget og ja                                                   95%
 • Bliver du drillet nogen gange? Svar ja meget og ja                                    47%
 • Er du bange for at de griner af dig? Svar ja meget og ja                            11%
 • Er du med til at bestemme i UV? Svar: Nej og lidt                                      60%
 • Er timerne spændende? svar: ja og lidt spændende                               89%
 • Er klasselokalet rart at være i? Svar: ja meget og ja                                 96%
 • Er toiletterne rene og fine? Svar : ja og lidt ja                                            63%

Mellemtrin og udskoling 4.-9.kl

 • Er du glad for din skole? Svar: meget og en gang imellem                  95%
 • Er du glad for din klasse? Svar: meget og en gang imellem                 96%
 • Er du god til samarbejde? Svar: meget og en gang imellem                 97%
 • Er du god til at sige din mening? Svar meget og en gang imellem      85%
 • Er du god til at finde løsninger på problemer Svar: meget og en gang imellem                 96%
 • Kan du koncentrere dig i timerne? Svar: meget tit, tit og en gang i mellem      93%
 • Føler du dig ensom? Svar: Nej                                                                             97%
 • Er du bange for at blive til grin? Svar: ja                                                            25%
 • Er du blevet mobbet inden for det seneste år? Svar: Ja                                1-3 %
 • Har du mobbet inden for det seneste år? Nej                                                   97%
 • Er du med til at bestemme i UVSvar: Nej                                                         60%
 • Kan læreren hurtigt få ro? Svar: Ja tit                                                              85%
 • Er det let at høre læreren? Svar: Ja tit                                                              98%
 • Er det let at høre de andre elever? Svar: Ja tit                                                95%
 • Føler du at du lærer noget? Svar: ja og en gang i mellem                       94%
 • Hjælper lærerne dig? Svar: Ja tit                                                                       87%
 • Klarer du dig godt i skolen? Svar: Nej                                                                 4%
 • Gør du fremskridt i skolen? Svar Nej                                                                  4%
 • Føler du at du hører til på skolen? Svar: Ja                                                      97%
 • Er udearealerne fine? Svar: ja og lidt ja                                                          89%
 • Er uv lokalerne fine? Svar: ja og lidt ja                                                           96%
 • Er toiletterne fine? Svar: ja og lidt ja                                                               74%

Det er skolens overordnede vurdering at skolen er tilfreds med elevernes undervisningsmiljø.

Der er altid plads til forbedringer og her er to af de nedslag, som skolen kan arbejde videre med

Elevernes medbestemmelse og skolens toiletter.

Scroll to Top